Wednesday, January 11, 2012

JIN2.. ;)


KEDUDUKAN JIN BERBANDING MANUSIA
 Manusia adalah sebaik-baik kejadian.
 Secara umumnya martabat manusia adalah lebih tinggi daripada golongan jin: itupun sekiranya manusia itu beriman dan beramal soleh.
 Dalil: Firman Allah dalam surah Al Isra’,70:
Maksudnya:
Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.

SEJARAH PENCIPTAAN JIN
 JIN diciptakan daripada api. Jaan adalah bapa segala jolongan jin sebagaimana Adam adalah bapa bagi sekalian manusia yang diciptakan daripada tanah. Bukti kejadian:-
Maksudnya:
Dan dia menciptakan jin dari nyala api. (Ar Rahman,15)

Maksudnya:
Dan kami Telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas. (Al Hijr,27)

Maksudnya:
Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" menjawab Iblis "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah". (Al A’raaf,12)

Demikian kejadian jin yang diceritakan dalam Al-Quran , sesungguhnya golongan jin itu terdiri daripada lelaki dan perempuan, mereka berkeluarga dan mempunyai pelbagai kabilah dan keturunan. Mereka juga mempunyai kerajaan dan undang-undang sendiri serta mempunyai teknologi dan kekuatan tersendiri.
• Syaitan pula ialah roh jahat yang tidak dapat dilihat atau dibuktikan dengan deria kita. Syaitan adalah pengikut setia dan tentera Iblis yang patuh, sombong, suka menyakitidan memudaratkan manusia. Maka syaitan itu musuh utama manusia yang diketuai oleh Iblis. Keingkaran Iblis atas perintah Allah ketika disuruh sujud pada Adam di awal penciptaannya telah menyebabkan kemurkaan Allah keatasnya dan dilaknat hingga Hari Qiamat. Iblis dan syaitan juga dikenali dengan golongan jin yang kafir. Firman Allah SWT:
Maksudnya:
Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada malaikat: "Tunduklah (beri hormat) kepada Nabi Adam". lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan Iblis; ia enggan dan takbur, dan menjadilah ia dari golongan Yang kafir.(Al-Baqarah:34)

JENIS- JENIS JIN
Diriwayatkan dalam sebuah hadith dari Abu Tha’labah r.a. telah berkata: bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:
الجِنُّ ثَلاثَةُ أَصْنَافٍ : فَصِنْفٌ لَهُمْ أَجْنِحَةٌ يَطِيرُونَ فىِ الْهَوَاءِ, وَصِنْفٌ حَيَاتٌ وَكِلابٌ، وَصِنْفٌ يَحِلُّوْنَ وَيَظْعَنُوْنَ.
Maksudnya: Jin itu mempunyai tiga jenis; satu jenis yang mempunyai sayap yang berterbangan di udara, satu jenis yang berupa ular dan anjing, dan satu jenis yang berpindah-randah.

Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitab Makayidus Syaithan bahawa Rasullullah SAW bersabda “Allah Taala menciptakan jin kepada tiga kelompok besar,iaitu:
1. Berbentuk ular,kala dan haiwan yang merayap di tanah
2. Seperti angin yang terbang di udara
3. Yang akan mendapat hisab (amal baik atau jelek) dan siksaan dari Allah
Dari huraian di atas jelaslah bahawa jin juga mendapat beban beribadah kepada Allah Taala sesuai dengan firman-Nya:
Maksudnya:
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.(Az-Dzariyat:59)

NAMA-NAMA JIN
 Bangsa-bangsa Jin yang memegang peranan terpenting itu banyak, antaranya:
1. Ibliis : Bapa segala syaitan
2. Asy-Syaitan : Syaitan
3. Al-Maraddah : Peragu-ragu (pewas-was)
4. Al-Afariit (Ifriit) : Penipu
5. Al-A’waan : Penolong (khadam)
6. Al-Ghawwaasuun : Penyelam
7. At-Tayyaaruun : Penerbang
8. At-Tawaabi’ : Pengikut (pengekor)
9. Al-Quranaa’ : Sahabat/kawan
10. Al-‘Ummaar : Pemakmur
 Semua bangsa-bangsa jin ini termasuk dalam lingkungan makhluk-makhluk Tuhan. Antara bangsa jin yang boleh diberi huraian secara khusus adalah seperti berikut:-

1) JIN IFRIT
• Mempunyai kecepatan luar biasa
• Kemampuan mengangkat benda berat
• Dalil:-
Maksudnya:
Berkata 'Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin: "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgsana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; Sesungguhnya Aku benar-benar Kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya".
Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari AI Kitab[1097]: "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba Aku apakah Aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). dan barangsiapa yang bersyukur Maka Sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, Maka Sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia".(An Naml,39-40)

2) JIN DI ZAMAN NABI SULAIMAN
• Mempunyai kehebatan luar biasa dalam bidang arkitektur dan seni bina.
• Nabi Sulaiman memperkerjakan dari golongan jin untuk membangunkan istana dan mahligai dengan peralatan canggih dan berkemahiran tinggi.
• Kehebatan jin ini telah dinyatakan Allah Taala menerusi firmanNya:
Maksudnya:
Dan kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula)[1235] dan kami alirkan cairan tembaga baginya. dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.
Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang Tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah Hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih. (Saba’,12-13)

3) JIN DARAT DAN LAUT
• Kepakaran Jin sebagaiahli bangunan dan penyelam digambarkan Allah Taala dalam firman-Nya:
Maksudnya:
Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakiNya,
Dan (Kami tundukkan pula kepadanya) syaitan-syaitan semuanya ahli bangunan dan penyelam, Dan syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu. (Shaad,36-38)

AGAMA DAN KEPERCAYAAN JIN

Keadaan hidup dan pembiakan jin adalah sama seperti manusia. Maka dari segi agama dan kepercayaannya terbahagi kepada dua bahagian:

· Di antara mereka ada yang soleh, beriman dan Islam.

· Di antara mereka ada yang jahat, kafir dan beragama Yahudi,Kristian,Majusi dan ada yang tidak beragama.

$¯Rr&ur $¨ZÏB tbqßJÎ=ó¡ßJø9$# $¨ZÏBur tbqäÜÅ¡»s)ø9$# ( ô`yJsù zNn=ór& y7Í´¯»s9'ré'sù (#÷r§ptrB #Yx©u ÇÊÍÈ $¨Br&ur tbqäÜÅ¡»s)ø9$# (#qçR%s3sù zO¨YygyfÏ9 $Y7sÜym ÇÊÎÈ

Maksudnya:

Dan Sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. barangsiapa yang yang taat, Maka mereka itu benar-benar Telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, Maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahannam. (Al-Jin:14-15)

Adapun syaitan adalah suatu makhluk yang derhaka (jahat), hidup dengan tidak beragama, membenci kebenaran, berpihak kepada kepalsuan, melakukan kekejian tanpa jemu dan menampakkan baik perbuatan-perbuatan buruk, merbahaya kepada golongan jin dan manusia. Mereka tidak mahu bertaubat dan kembali kepada Allah.

TUGAS JIN

Asal kejadian jin adalah sama dengan tanggungjawab manusia kepada Allah Taala iaitu:Beribadah kepada Allah

Berdakwah ke jalan agama

v Memakmurkan alam dengan perkara yang baik

v Memelihara alam daripada kemusnahan

v Terbang ke langit

v Berada di tempat-tempat tertentu di langit untuk mencuri berita,bukti(Al Jin,8-9)

$¯Rr&ur $oYó¡yJs9 uä!$yJ¡¡9$# $yg»tRôy`uqsù ôMy¥Î=ãB $Utym #YƒÏx© $Y7åkà­ur ÇÑÈ $¯Rr&ur $¨Zä. ßãèø)tR $pk÷]ÏB yÏè»s)tB ÆìôJ¡¡=Ï9 ( `yJsù ÆìÏJtGó¡o tbFy$# ôÅgs ¼çms9 $\/$pkÅ­ #Y|¹§ ÇÒÈ

Maksudnya:

Dan Sesungguhnya kami Telah mencoba mengetahui (rahsia) langit, Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang Kuat dan panah-panah api,

Dan Sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya), tetapi sekarang barangsiapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya). (Al Jin,8-9)

APA YANG DITAKUTI OLEH JIN

Imam Muslim meriwayatkan hadith dari Rasullullah S.A.W yang bersabda maksudnya:-

“Tiadalah di antara seorang kamu (yang dilahirkan) melainkan Allah mengizinkan dia ditemani dengan seorang kawan daripada jin.” Sahabat bertanya: “Wahai Rasullullah!apakah tuan juga (ditemani oleh jin?).” Rasullullah SAW menjawab: “Ya, tetapi Allah menolong aku dari gangguan syaitan, lalu aku terselamat. Maka tidaklah dapat ia menghasut aku melainkan yang membawa kebaikan.”

RAHSIA SYAITAN TERLAKNAT

Firman Allah Taala:

¨bÎ) z`»sÜø¤±9$# ö/ä3s9 Arßtã çnräσªB$$sù #rßtã 4 $yJ¯RÎ) (#qããôtƒ ¼çmt/÷Ïm (#qçRqä3uÏ9 ô`ÏB É=»ptõ¾r& ÎŽÏè¡¡9$# ÇÏÈ

Maksudnya:

Sesungguhnya Syaitan adalah musuh bagi kamu, maka Jadikanlah Dia musuh (yang mesti dijauhi tipu dayanya); sebenarnya Dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi dari penduduk neraka. (Faathir:6)

øŒÎ)ur $uZù=è% Ïps3Í´¯»n=yJù=Ï9 (#rßßÚó$# tPyŠKy (#ÿrßyf|¡sù HwÎ) }§ŠÎ=ö/Î) tb%x. z`ÏB Çd`Éfø9$# t,|¡xÿsù ô`tã ̍øBr& ÿ¾ÏmÎn/u 3 ¼çmtRräÏ­GtFsùr& ÿ¼çmtF­ƒÍhèŒur uä!$uŠÏ9÷rr& `ÏB ÎTrߊ öNèdur öNä3s9 Brßtã 4 }§ø©Î/ tûüÏJÎ=»©à=Ï9 Zwyt/ ÇÎÉÈ

Maksudnya:

Dan (Ingatlah) ketika kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. patutkah kamu mengambil dia dan turanan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah Iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim.(Al-Kahfi:50)

TUGAS SYAITAN DAN IBLIS

v Mengganggu manusia

v Menghasut manusia

v Menyesatkan manusia daripada petunjuk Allah

WASILAH SERANGAN SYAITAN

v Marah v Nafsu syahwat

Firman Allah Taala:-

tûïÏ%©!$#ur öNèd öNÎgÅ_rãàÿÏ9 tbqÝàÏÿ»ym ÇÎÈ

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya(kehormatan), (Al Mu’minuun,5)

v Gopoh/tergesa-gesa

v Hasad dengki v Kedekut (bakhil)

Firman Allah Taala:-

ß`»sÜø¤±9$# ãNä.ßÏètƒ tø)xÿø9$# Nà2ããBù'tƒur Ïä!$t±ósxÿø9$$Î/ ( ª!$#ur Nä.ßÏètƒ ZotÏÿøó¨B çm÷ZÏiB WxôÒsùur 3 ª!$#ur ììźur ÒOŠÎ=tæ ÇËÏÑÈ

Maksudnya:

Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan kurnia. Dan Allah Maha luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al Baqarah,268)

v Bangga diri v Buruk sangka

Firman Allah Taala:-

$pkšr'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qç7Ï^tGô_$# #ZŽÏWx. z`ÏiB Çd`©à9$# žcÎ) uÙ÷èt/ Çd`©à9$# ÒOøOÎ) ( Ÿwur (#qÝ¡¡¡pgrB Ÿwur =tGøótƒ Nä3àÒ÷è­/ $³Ò÷èt/ 4 =Ïtär& óOà2ßtnr& br& Ÿ@à2ù'tƒ zNóss9 ÏmŠÅzr& $\GøŠtB çnqßJçF÷d̍s3sù 4 (#qà)¨?$#ur ©!$# 4 ¨bÎ) ©!$# Ò>#§qs? ×LìÏm§ ÇÊËÈ

Maksudnya:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengumpat satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (Al Hujuraat,12)

BOMOH SEBAGAI UTUSAN SYAITAN

Ibnu Al-Qayyim mengatakan, bahawa bomoh-bomoh itu pada hakikatnya utusan-utusan syaitan. Mereka diutus untuk menyesatkan manusia dan mempercayai apa saja yang dikatakannya. Oleh itu, Rasullullah S.A.W memperingatkankan:

“Barangsiapa yang datang kepada bomoh lalu percaya kepadanya dengan apa yang diperkatakannnya,maka ia benar-benar telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad.” (Hadith riwayat Imam Ahmad)

WAKTU JIN DAN IBLIS BERKELIARAN

Dalam hadith sohihain dari Jabir berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا كَانَ جُنَحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ. فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوْا اسْمَ الله، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَاباً مُغْلِقًا وَأَوْكُوا قِرْبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَخَمِّرُوْا آنِيَتِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوْا عَلَيْهَا شَيْئًا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُم.

Bermaksud: Apabila malam menjelang maka tahanlah anak-anak kalian kerana sesungguhnya syaitan berkeliaran pada saat itu. Apabila malam sudah gelap gelita maka lepaskanlah mereka dan tutuplah pintu serta sebutlah nama Allah kerana sesungguhnya syaitan tidak membuka pintu yang tertutup.Tutuplah tempat-tempat air dan sebutlah nama Allah sekalipun dengan meletakkan sesuatu ke atasnya dan padamlah lampu-lampu kalian.

Ada 5 perintah dalam hadith ini:

v Larangan membiarkan anak-anak berkeliaran pada waktu tersebut

v Menutup pintu pada waktu tersebut dengan menyebut nama Allah

v Menutup tempat-tempat simpanan air

v Arahan menutup tempayan-tempayan simpanan air

v Memadam lampu dengan menyebut nama Allah

BAGAIMANA MENUTUP LALUAN SYAITAN

v Memohon perlindungan Allah dari gangguannya. Firman Allah Taala:-

žcÎ) šúïÏ%©!$# (#öqs)¨?$# #sŒÎ) öNåk¡¦tB ×#Í´¯»sÛ z`ÏiB Ç`»sÜø¤±9$# (#r㍞2xs? #sŒÎ*sù Nèd tbrçŽÅÇö7B ÇËÉÊÈ

Maksudnya:

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. (Al Araaf,201)

v Firman Allah Taala:-

#sŒÎ*sù |Nù&ts% tb#uäöà)ø9$# õÏètGó$$sù «!$$Î/ z`ÏB Ç`»sÜø¤±9$# ÉOŠÅ_§9$# ÇÒÑÈ

Maksudnya:

Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. (Al-Nahl:98)

v Gangguan syaitan tidak boleh ditentang dengan mantera, jampi serapah yang dicipta oleh manusia sendiri.Jampi yang sangat mujarab dan digeruni jin adalah membaca ayat-ayat Al-Quran.

CARA JIN DAN SYAITAN MAKAN

Imam Muslim, Malik, Abu Dawud dan Imam Turmudzi meriwayatkan suatu hadith yang berpangkal dari Abdullah bin Umar, bahawa Rasulullah SAW bersabda:

لا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ ولا يَشْرَبَنَّ بـِهَا فَإِنَّ الشَّيُطَانَ يَأكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِـهَا.

Maksudnya: Janganlah seorang di antara kamu makan dengan tangan kirimu dan jangan minum dengan tangan kirimu, kerana syaitan itu makan dan minumnya dengan tangan kirinya.

CARA MELIHAT JIN

1) Melalui sihir

2) Ketika seseorang minum air sihir

KEMATIAN JIN DAN SYAITAN

v diragukan lagi bahawa jin-jin itu akan mati. Begitu jugalah dengan iblis atau syaitan.

v Sebagaimana firman Allah SWT:-

@ä. ô`tB $pköŽn=tæ 5b$sù ÇËÏÈ 4s+ö7tƒur çmô_ur y7În/u rèŒ È@»n=pgø:$# ÏQ#tø.M}$#ur ÇËÐÈ Ädr'Î7sù ÏäIw#uä $yJä3În/u Èb$t/Éjs3è? ÇËÑÈ

Maksudnya:

Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (Ar-Rahman,26-28)

Di dalam sebuah hadis,RasulullahSAW berdoa:“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu yang tiada Tuhan selain Engkau,yang tidak akan mati. Sedangkan jin dan manusia akan mati.” (Hadith Riwayat Bukhari)

v Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Khalid bin Walid pernah membunuh syaitan ‘Uzza’ (berupa pokok yang disembah orang Arab Badwi).

v Seorang sahabat lainnya juga pernah membunuh jin yang menyamar berupa seekor ular.

v Kesemua ini menunjukkan bahawa jin akan mengalami kematian, walaupun mereka diberi umur panjang hingga mencapai puluhan ribu tahun. Firman Allah SWT:-

‘‘@ä. <§øÿtR èps)ͬ!#sŒ ÏNöqpRùQ$# 3 $yJ¯RÎ)ur šcöq©ùuqè? öNà2uqã_é& tPöqtƒ ÏpyJ»uŠÉ)ø9$# ( `yJsù yyÌômã Ç`tã Í$¨Y9$# Ÿ@Åz÷Šé&ur sp¨Yyfø9$# ôs)sù y$sù 3 $tBur äo4quŠyÛø9$# !$u÷R$!$# žwÎ) ßì»tFtB Írãäóø9$# ÇÊÑÎÈ

Maksudnya:

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia Telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. (Ali ‘Imran:185)

Berlainan pula dengan iblis atau syaitan, mereka itu diputuskan dari rahmat Allah dan dia menjadi terkutuk lalu merekapun menuntut daripada Allah supaya menangguhkan hidupnya (seksaannya) dan melewatkan hayatnya sehingga menjelang Hari Kebangkitan iaitu Hari Berkumpul.

seterusnye(tekan sini)

No comments: